RODO

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem,

ul. Kościelna 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Kościelna 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
II. Z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem skontaktować się można pod adresem e-mail: iodsp1wysmaz@gmail.com. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Rzymska.
III. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są na podstawie:

– art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy tj. m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – w celu organizowania procesu nauczania i wychowania oraz dokonywania koniecznej archiwizacji danych.

– art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody rodzica/opiekuna prawnego – w sytuacji zbierania danych innych niż te określone przepisami prawa, uzyskiwania zgody na publikację sukcesów ucznia lub też jego wizerunku na stronie internetowej. Dane takie zbierane są  m.in. w celu organizacji wyjazdów, projektów współfinansowanych ze środków UE, budowania pozytywnego wizerunku placówki.

IV. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i organów publicznych  – na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających (firmy informatyczne, prawnicze, biura podróży) wyłącznie w celach, o których decyduje Szkoła Podstawowa nr 1. Administrator dokłada należytej staranności, by podmioty zewnętrzne świadczące usługi na jego rzecz były zobligowane do poufności i dbałości o adekwatne zabezpieczenie powierzonych danych osobowych.
V. Dane osobowe rodziców i uczniów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych przez czas wymagany przez przepisy prawa.  Dane uzyskiwane na podstawie zgody, jak np. dotyczące publikacji osiągnięć dziecka, jego wizerunku itp. przechowywane będą przez 5 lat.
VI. Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
VII. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.
VIII. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na  podstawie zgody ( np. publikacja wizerunku dziecka) – także usunięcia, przeniesienia lub do wycofania takiej zgody w każdym czasie.
IX. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
X. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie opisanym obowiązującymi przepisami prawa, w pozostałym zaś  –  jest całkowicie dobrowolne.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem oświadcza, że zabezpiecza przetwarzane dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz skutkami zdarzeń losowych  poprzez stosowanie takich środków jak indywidualne, złożone hasła, backup danych, środki ochrony fizycznej – w tym alarmy i monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: kancelaria@itprawo.pl.

Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane przez Administratora  w celu zapewnienia bezpieczeństwa szkoły oraz ochrony mienia.

Podstawą stosowania monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz zgoda osób wchodzących na teren szkoły.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym i organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

ADO będzie przetwarzał dane osobowe zgromadzone na nagraniach wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i będzie je przechowywał przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Udostępnienie przez Pana/Panią danych osobowych jest (dobrowolnie), a w przypadku uczniów i pracowników konieczne do spełniania obowiązku szkolnego lub wywiązywania się z obowiązków służbowych.