Samorząd uczniowski

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Marta Kostro, Łukasz Fiedorczuk

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Bartłomiej Cereniewicz

Cele działania SU:

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

  • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,

  • organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,

  • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

  • zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,

  • prezentowanie dobrego imienia szkoły,

  • podtrzymywanie tradycji, udział w obchodach ważnych świąt patriotycznych,

  • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

  • dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią.

Przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca:
Paulina Mioduszewska

Zastępca Przewodniczącej:
Agata Rzymska

Skarbnik:
Aurelia Orłowska