Świetlica

Plan Dnia

GodzinaRodzaj zajęć
06:30 – 11:30
Schodzenie się dzieci.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
„Poranek z książką”- zajęcia czytelnicze.
Gry i zabawy stolikowe
08:00 – 11:30Gimnastyka poranna – zajęcia ruchowe.
Zajęcia relaksacyjne przy muzyce.
Ciche zajęcia dowolne (krzyżówki, rebusy, kolorowanki,
czytanie czasopism).
Uzupełnianie zadań domowych.
Zajęcia na świeżym powietrzu
(boisko, plac zabaw).
Drugie śniadanie
11:30 – 12:15Wyjście na stołówkę szkolną – obiad.
Zajęcia sportowe.
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
12:15 – 13:00Wyjście do sklepiku szkolnego.
Porządkowanie sali.
Zabawa według indywidualnych zainteresowań dzieci.
Zajęcia sportowe.
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.
13:00 – 14:00Zajęcia dydaktyczne wg planu pracy.
Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe,
czytelnicze, rozwijające zdolności manualne, gry
dydaktyczne, zabawy z zastosowaniem dramy, zabawy
tematyczne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy
edukacyjne, konkursy, quizy w zależności od potrzeb
grupy.
Prace indywidualne i zespołowe w grupach i zespołach
zadaniowych.
Zajęcia sportowe.
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
14:00 – 16:30Wyjście do autobusu dzieci dojeżdżających.
Zajęcia relaksacyjno-wyciszające.
Pomoc w odrabianiu prac domowych wg potrzeb.
Zabawa według indywidualnych zainteresowań dzieci
(zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry
planszowe, układanie, rysowanie, oglądanie filmów dla
dzieci.
Zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość)
Gry i zabawy stolikowe

Ważne informacje

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6:30-16.30.2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we
  wrześniu.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 3. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez
  nich upoważnione pisemnym oświadczeniem.
 4. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana
  jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemne
  pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą
  swoje wyjście zgłosić wychowawcy świetlicy.
 5. Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą
  przekazywane.
 6. Chęć odbioru dziecka rodzic/osoba upoważniona zgłasza przez domofon zlokalizowany
  przy wejściu do szkoły.
 7. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np. odbieranie
  dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą
  powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie [z datą i podpisem]. Bez takiego
  upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 8. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. Nie
  podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
 9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych
  zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego
  zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego
  wyposażenie świetlicy.
 10.  Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność
  materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 11. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 12. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
  u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
 13. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione przez ucznia
  przedmioty. Prosimy aby dzieci nie przynosiły do szkoły zabawek i innych
  wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, tabletów itp.
 14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz
  niezwłocznej aktualizacji danych.
 15. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas,
  pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności
  wychowawczych