Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem

Szkoła Podstawowe Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2024

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.03.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w 80% zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-12. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kościelniak, adres poczty elektronicznej informatyk@sp1wm.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Adres organu odwoławczego: ul. Kościelna 1 18-200 Wysokie Mazowieckie

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@sp1wm.pl

Telefon organu odwoławczego: 862752008

Dostępność architektoniczna

W siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem dostępny jest podjazd dla wózków oraz winda.